FANDOM


 • Abhonasa (surname Byroju)
 • Viswadatta Brahmarushi (Surname Pedapudi), Chandravaram, west godavari
 • Devasena Brahmarushi (Kandukoori)
 • Viswatomuka Brahmarushi
 • Manu Vishwakarma Braharushi (Amalapurapu)sirikondagothram
 • Vamadeva Bramarushi
 • Sumedhaka Brahmarushi
 • Vibraja Brahmarushi( Javvadi )
 • Sanaga Brahmarushi (surname Addugula)
 • Sanathana Brahmarushi
 • Abhuvamsha Brahmarushi
 • Pratanasa Brahmarushi
 • Kardhama Brahmarushu(surname Gannavarapu)
 • Suparnasa BrahmarushiMO
 • Viswagna Brahmarushi
 • Jaisana Brahmarushi
 • Manibhadra Brahmarushi (Surname Bennabhakthula)
 • Subarnasa Brahmarushi
 • Sankyana Brahmarushi
 • Santwa Brahmarushi

ala)

 • Architha Brahmarushi
 • Viswabhadra Brahmarushi
 • SanagaRushi
 • Isunandana Brahmarushi
 • Yagnapala Brahmarush
 • Sangoju gotram
 • KusaDharma Brahmarushi (surname: nzarojugothramNara)
 • Vidyantha Bramharshi (Murumulla) velishoju