FANDOM


Olaus Erici Rufinius (c1600-1672)

Från Hälsingland, är kapellan här 1637 och bodde på Sunnanåker. På tinget i Torsåker 22 juni 1642 kärade vällärde herr Oluf till några, som stodo i skuld till hans sal. svärfader (Ådb.). Ofvan (s. 144) är omtaladt, huru han vid ett besök i Upsala 13 juni 1643 för att anhålla om befordran blef underkastad ett katekesförhör af ärkebiskopen, hvilken fann honom för undermålig att allena förestå en församling. Ett bevis för att han dock ej saknat bokliga bildningsmedel är den präktiga edition af Tertullianus, tryckt i Paris 1583, som han 1670 skänkte till lektor Zach. Plantin i Hsand.¹ Herr Olof inköpte år 1646 hemmanet Svedje i socknen af kapellanen Jonas Zachariæ i Själevad. På tinget 31 juli s. å. klagade han, att Hans Jerksson på kyrkbolet en söndagsmorgon skällt honom för en tyrann och djäfvulsmenniska. Själf hade kapellanen på ett bröllop år 1668 kallat kyrkvärden Hans Hansson kyrktjuf, därför att man utan hans vetskap ur kyrkkistan uttagit penningar, hvarmed en skuld till moderkyrkan blifvit betald; pliktade för detta tillmäle 40 mark (Ådb. 28/3 1670). Han afled efter en 45-årig ämbetstid antagligen 1672. Åtminstone var han död före 17 juni 1673, då Edbymännen på Torsåkerstinget kräfde att igenbekomma de nyåkrar, som gamle kapellanen herr Oluff en tid haft utan skatt under sin gård Svedje, ehuru de lågo inom Eds rå (Ådb.).

  • Egde ansenliga krafter och styrka så i andelig som lekamlig måtto och förde ett ordentligt lefverne (Tun.). G. 1) m. en dotter till Påfvel Olofsson i Svedje; 2) m. Karin Eriksdotter, d. 20/5 1702, begr. i Ytterlännäs kyrkas kor. Barn: Johan Rufinius, klockare i socknen, bodde i Svedje; Brita, g. m. efterträdaren.