Wikia

Familypedia

Unknown Spouse of John Rutherford II/Child List

< Unknown Spouse of John Rutherford II

212,249pages on
this wiki
Talk0
Children of Unknown Spouse of John Rutherford II (?-?) by John Rutherford II (?-?) Edit This List
Name DOB POB DOD POD Spouse DOM POM Notes
Thomas Rutherford (?-?) White, 1902:2
John Rutherford (?-?) White, 1902:2
Esther Rutherford (?-?) White, 1902:2
Elizabeth Rutherford (?-?) White, 1902:2Around Wikia's network

Random Wiki